A Humán Centrum cégcsoport mindig a legnagyobb gondossággal kezelte az Ön adatait. Ha kérdése van, kérjük, írjon az adatkezeles@humancentrum.hu e-mail címre

A Humán Centrum Kft.
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

BEVEZETÉS

1. A Humán Centrum Kft., mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó ezúton tájékoztatja a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat olvasóját, ügyfeleit, munkatársait, weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során a jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései alapján jár el. A Humán Centrum Kft. a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a www.humancentrum.hu weboldalon, papír alapon az Irodák recepcióján érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit a Humán Centrum Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára a Humán Centrum Kft. által biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az általa végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza, továbbá rendelkezéseket tartalmaz az által végzett adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozóan is.

3. A Humán Centrum Kft. törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

4. Bár az előzetes tájékoztatás kötelezettségét jelen Szabályzattal a Humán Centrum Kft. teljesíti, de a könnyebb olvashatóság és átláthatóság érdekében a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő Adatvédelmi Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat mellékletének tekintendő, és amelyet a Szabályzat magyaráz és tölt meg részletes tartalommal.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS


1. Adatkezelő a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak részletes áttekintését.
- Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- Személyes adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
- Különleges adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
- Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
- Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
- Iroda: a természetben a mindenkori telephelyeinek címei;
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 2. fejezetben meghatározott személy;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, példálózó felsorolással élve: információkérés, ajánlatkérés, stb.;
- Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
- Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
- Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;
- Adatfeldolgozó: az a szervezet, amely adatfeldolgozási tevékenységet végez;
- Adatfeldolgozó fogalma a GDPR alkalmazását követően: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;
- Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
- Adatvédelmi incidens fogalma a GDPR alkalmazását követően: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
- Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;
- Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet, és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;
- Adatgazda: az a Munkatárs, önkéntes vagy tag, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy
továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;
- Önkéntes: az Adatkezelővel önkéntesi szerződést kötött természetes személy;
- Tag: az a természetes személy, aki az Adatkezelő, mint szövetkezet tagja;
- Weboldal: a www.humancentrum.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
- Közösségi oldal: példálózó felsorolással élve a https://www.facebook.com/Human.Centrum/ linken elérhető oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.


2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE


1. Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
a) a Humán Centrum Kft.

a. székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u.11
b. cégjegyzékszám: 01-09-268690
c. adószám: 10892907-2-42
d. tényleges adatkezelés címe:

i. 1077 Budapest, Wesselényi u.11
ii. mindenkori telephelyeinek címei

e. internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

i. www.humancentrum.hu
ii. https://www.facebook.com/Human.Centrum/

f. telefonszám: mindenkori telefonszámai
g. e-mail: mindenkori email címei
h. fax: mindenkori fax számai
i. önállóan képviseli: képviseletre jogosultak együttesen ügyvezető


b) a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban a Humán Centrum Kft. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.


2. Hivatkozva a fenti alpontokra, az Adatkezelő kifejezésen érteni kell a Munkatársat is, ha a Szabályzat szövegéből más nem következik.


3. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez a Humán Centrum Csoport tagjaival, így a Mind-Diák Iskolaszövetkezet, a Humán Centrum Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán az alábbi célokból:

a) Jelentkezők adatainak kezelése

a. közös adatkezelés célja: érintett jelentkező legmagasabb szintű kiszolgálása, álláskeresésének, elhelyezkedésének támogatása
b. a közös adatkezelés során kezelt adatok köre és azok célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

c. közös adatkezelés módja: közös adatállomány, amelyhez történő hozzáférést az egyes adatkezelők által megállapított jogosultsági szintek rendezik: csak az férhet hozzá az adatállományhoz, akinek azzal kapcsolatban feladata van.


b) Kamerarendszer üzemeltetés

a. közös adatkezelés célja: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb.
b. a közös adatkezelés során kezelt adatok köre és azok célja:

képmás

azonosítás

egyéb személyes adatok

azonosítás

c. közös adatkezelés módja: közös adatállomány, amelyhez történő hozzáférést az egyes adatkezelők által megállapított jogosultsági szintek rendezik: csak az férhet hozzá az adatállományhoz, akinek azzal kapcsolatban feladata és jogosultsága van.


c) Ügyfélszolgálat üzemeltetése


a. közös adatkezelés célja: az érintett, felhasználói igények, akár problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése, érintettek kiszolgálása.
b. a közös adatkezelés során kezelt adatok köre és azok célja:

név

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás


c. közös adatkezelés módja: közös adatállomány, amelyhez történő hozzáférést az egyes adatkezelők által megállapított jogosultsági szintek rendezik: csak az férhet hozzá az adatállományhoz, akinek azzal kapcsolatban feladata és jogosultsága van.


4. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez megbízó Partnereivel, mint adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán az alábbi célokból:


a) Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés


a. közös adatkezelés célja: a munkaerő-kölcsönzés feltételeinek biztosítása és a kapcsolattartás
b. a közös adatkezelés során kezelt adatok köre és azok célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges


c. Közös adatkezelés módja: a fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek megosztásra a megbízó Partner felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához vagy betöltéséhez feltétlenül szükséges. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban megbízó Partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adatmegosztást. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő és a megbízó Partner az érintett adatait együttesen, közösen kezeli úgy, hogy a munkáltatói jogot a megbízó Partner gyakorolja. Az Adatkezelőn túl a közös adatkezelésben részt vevő megbízó Partnerek változnak, ezért ennek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna, ugyanakkor minden egyes adatmegosztást megelőzően az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő megbízó Partnerről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.


5. Egyéb esetekben az Adatkezelő adatfeldolgozási feladatokkal bízhatja meg a 3. pontban megnevezett szervezeteket, vagy e szervezetek bízhatják meg az Adatkezelőt adatfeldolgozói feladatokkal.


2.1 Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

1. Az Adatkezelő elkötelezett az adatvédelem iránt, ezért folyamatosan – a jogszabályi és működésbeli változásnak megfelelően – módosítja a jelen Szabályzatot és általában az egész adatvédelmi szabályozását.

2. Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését

a) tágabb értelemben az Adatkezelő irányítását ellátó management,
b) szűkebb értelemben az Adatkezelő törvényes képviseletére jogosult és szervezeti egység vezetők, középvezetők együttesen látják el.

3. Az a-b) pont a továbbiakban együttesen: Adatkezelő vezetése.

4. Az Adatkezelő vezetése

a) ellátja a 2.1.1. pontban meghatározott feladatot;
b) dönt az Adatkezelőn kívüli Partnerek személyéről, és a vonatkozó, adatfeldolgozást is felölelő szerződés tartalmáról;
c) meghatározza a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján, a szervezeten kívüli személy vagy szerv által elvégzendő adatfeldolgozási feladatok időpontját;
d) rendszeresen ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, valamint az informatikát érintő nyilvántartásokat;
e) engedélyezi a Munkatárs munkakör ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokhoz való hozzáférési jogosultságot, ha Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat;
f) ellát egyéb olyan feladatot, amelyet a jelen Szabályzattól formailag eltérő Informatikai Biztonsági Szabályzat vagy eljárásrend, más szabály vagy jogszabály meghatároz.

5. A szervezeti egységek vezetését az Adatkezelő képviselőjének közvetlenül felelő, szakmailag kompetens személyek (továbbiakban: egységvezetők vagy egységvezető Munkatársak) végzik az egyes egységekre vonatkozó jogszabályok és az Adatkezelő belső szabályai, utasításai alapján. A szervezeti egységvezető Munkatársak felelősek a jogszabályok, a jelen Szabályzat, egyéb szabályzatok, utasítások betartásáért és betartatásáért, az irányításuk alá tartozó Munkatársak adatvédelmi, adatkezelési tevékenységéért, valamint az adatvédelmi tudatosságuk fenntartásáért, adatvédelmi ismereteik naprakészen tartásáért.

6. A szervezeti egységvezetők

a) meghatározzák az irányításuk alatt álló szervezeti egység adatgazdáinak a hozzáférési jogosultságait;
b) koordinálják az adatgazdák adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét;
c) gondoskodnak az adatgazdák helyettesítési rendjéről;
d) javaslatot tesznek a Partnerek – ideértve az adatfeldolgozókat is – személyére;
e) biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél az adatkezelés és az adatvédelem rendjét.

7. A fentieken túl, bármelyik szervezeti egységvezető köteles

a) az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat megismerni és betartani,
b) oktatáson részt venni, a beosztottak részvételét támogatni és ellenőrizni, oktatási anyagok ismeretét ellenőrizni,
c) tájékoztatást nyújtani a beosztott Munkatársak és egyéb érintettek számára,
d) az Adatkezelőn kívülről jövő megkeresések, és/vagy jogok érvényesítésének észlelést követően annak azonnali írásbeli (ideértve az e-mail-t is) továbbítása az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető számára,
e) adatvédelmi vagy adatbiztonsági incidens estén az incidens jelzését/észlelését követően azonnal jelezni azt és annak körülményeit az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető számára, és közreműködni az incidens elhárításában, kárenyhítésben, részletes felderítésben.

8. A szervezeti egységvezető köteles

a) a nem szabályozott működésbeli változások esetén, amelyek adatvédelemre, adatkezelésre is kihathatnak, a jelzést/észlelést követően azonnali jelezni a változás mibenlétét az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető számára, hogy az a szabályozást létrehozhassa.
b) együttműködni az adatvédelmi felelőssel, utasításainak megfelelően eljárni.
c) védeni a tudomására jutott személyes adatokat és személyiségi jogokat.

9. A szervezeti egységvezető felelős a szabályzatok szerint működés betartásáért és beosztott Munkatársakkal történő betartatásáért, a beosztott Munkatársak által kezelt személyes adatok integritásának, sérthetetlenségének, rendelkezésre állásának ellenőrzéséért, a szándékos vagy gondatlan magatartásából fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért.

10. A szervezeti egységvezető Munkatársak közvetlen – vagy a hierarchiából adódóan közvetett – irányítása alatt a Munkatársak a rájuk vonatkozó jogszabályokból, belső szabályzatokból és szabályokból, utasításokból, munkaköri leírásból, oktatási anyagból fakadó kötelezettségeket betartva végzik feladataikat.

11. A Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott, adatgazdának minősül jelen Szabályzat alapján.

12. Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak az egységvezető Munkatárs vagy az Adatkezelő képviselője, vagy az általa e feladattal megbízott Munkatárs jóváhagyását követően az e feladattal megbízott Munkatárs az Adatkezelő maga végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy a feladatnak jogszabályban, a Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak.

13. Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó Munkatársnak megfelelően dokumentálnia kell.

14. A Munkatárs köteles

a) a munkafolyamatok megfelelő szabályozása, szervezése útján gondoskodni arról, hogy

i. maradéktalanul érvényesüljenek az adat- és titokvédelmi előírások;
ii. az egyes Munkatársak, valamint Partnerek kizárólag a feladatellátásukhoz szükséges mértékben juthassanak az adatok birtokába; ugyanakkor
iii. adatkezelése során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis az adatok a hozzáférésre jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára elérhetőek és felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;
iv. az adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázata a lehető legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat (pl. manuálisan kitöltött formanyomtatvány, kinyomtatott Word vagy Excel dokumentum, stb.) köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek érdekében az adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban, szekrényben) kell tartania;
v. az adott terület adatkezelési és adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá az Adatkezelő szabályzataival összhangban történjen;

b) az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben köteles megtenni mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály, a jelen Szabályzat, egyéb belső szabályzat, utasítás, munkaköri leírás, stb. előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt, amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;
c) a felhasználói azonosító és a jelszó titkos kezelésére, e feladat teljesítése körében az adatgazda az azonosító és jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és kizárólag saját felhasználás céljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki más ne férhessen hozzá. Az adatgazda az elektronikus adattárolási helyeken (nyilvántartási rendszerben) rögzített adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;
d) az elektronikusan tárolt adatok elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni, vagy végeztetni a megfelelő pozícióban levő más Munkatárssal.


15. A Munkatárs köteles az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos

a) szabályokat megismerni és betartani,
b) oktatáson részt venni,
c) tájékoztatást nyújtani az érintettek számára,
d) az Adatkezelőn kívülről jövő megkeresések, és/vagy jogok érvényesítésének észlelést követően annak azonnali írásbeli (ideértve az e-mail-t is) továbbítása az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy a szervezeti egység vezetője számára,
e) adatvédelmi vagy adatbiztonsági incidens estén az incidens észlelését követően azonnal jelezni azt és annak körülményeit az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy a szervezeti egység vezetője számára, és közreműködni az incidens elhárításában, kárenyhítésben, részletes felderítésben.

16. A Munkatárs köteles a nem szabályozott működésbeli változások esetén, amelyek adatvédelemre, adatkezelésre is kihathatnak, az észlelést követően azonnali jelezni a változás mibenlétét az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy a szervezeti egység vezetője számára, hogy a szabályozást létrehozhassa.

17. A Munkatárs köteles

a) együttműködni a belső adatvédelmi felelőssel/adatvédelmi tisztviselővel (ha van ilyen pozíciót betöltő Munkatárs), utasításainak megfelelően eljárni
b) védeni a tudomására jutott személyes adatokat és személyiségi jogokat.

18. A Munkatárs felelős a szabályzatok szerint működés betartásáért, az általa kezelt személyes adatok integritásáért, sérthetetlenségéért, rendelkezésre állásáért, a szándékos vagy gondatlan magatartásából fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért.

19. Amennyiben adatkezeléssel összefüggő ügyben a vonatkozó jogszabályok és/vagy az Adatkezelő szabályzatainak rendelkezéseinek értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos kérdés merül fel, a Munkatárs iránymutatást kérhet az Adatkezelő vezetésétől.

20. Az adatgazda az adatkezelésre, adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, egyéb adatvédelmi vagy más belső szabályzat, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás, adatvédelmi oktatási anyag rendelkezéseinek megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően

a) büntetőjogi és/vagy
b) polgári jogi és/vagy
c) munkajogi felelősséggel tartozhat.

21. A Munkatárs egyes feladatait a vonatkozó szerződés és munkaköri leírás tartalmazza, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, az SzMSz, a munkaköri leírás,
titoktartási megállapodás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.

22. Az Adatkezelő egységei, a működésüknek megfelelően, a jelen adatvédelmi szervezeti hierarchiát, vagy a feladatokat tovább bonthatják, részletezhetik, vagy módosíthatják.


2.2 Az érintett jogérvényesítésével kapcsolatos általános feladatok

1. Az Adatkezelő az érintettek joggyakorlásával, jogérvényesítésével kapcsolatos általános eljárása a következő:


a) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum az adott kérelem beérkezésétől számított 25 napon (tiltakozás esetében 15 napon) belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakkal kapcsolatban megtett lépésekről, vagy arról, hogy milyen ténybeli vagy jogi ok alapján nem tesz eleget a kérelemnek, valamint az érintett jogairól és az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségéről.
b) Az Adatkezelő a tájékoztatást minden esetben írásban, az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével teszi meg.
c) Abban az esetben, ha a kérelem elutasításának oka nem áll fenn, az Adatkezelő írásban értesíti mindazokat az adattovábbítási címzetteket, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, átadta, a kérelemben foglalt joggyakorlásról, amennyiben az szükséges.
d) Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
e) A fenti tájékoztatási és egyéb feladatokat
a. az Adatkezelő abban az esetben tudja időben ellátni, ha az a Munkatárs, aki az érintett kérelmét átvette (ideértve az e-mail- en történő átvételt is), az átvételt követően haladéktalanul értesíti arról a belső adatvédelmi felelőst/adatvédelmi tisztviselőt, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, az Adatkezelő vezetését;
b. a belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő egyetértésével, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, az Adatkezelő vezetésének irányítása mellett az e feladattal megbízott Munkatárs végzi el.
f) A fenti általános eljárás lépéseit az egyes egységek önálló adatvédelmi és adatkezelési szabályzatai, ha ilyenek léteznek, módosíthatják és a szervezeti egységek a jelen Szabályzattal, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, önálló szabályokat, és a Munkatársak számára kötelezően használandó iratmintákat hozhatnak létre a joggyakorlás elősegítésére.


2.3 Az Adatkezelő adatvédelmi szervezetének oktatása

1. A Munkatársaknak éves jelleggel tartott adatkezelési és adatvédelmi képzésének biztosítása az Adatkezelő vezetésének kötelezettsége. A képzést dokumentáltan kell megtartani.

2. Az új belépő Munkatársak adatvédelemmel kapcsolatos felkészítését az Adatkezelő vezetése végzi, a képzést dokumentálja. Adatkezelő vezetése az oktatással kapcsolatos feladatok elvégzésével az adatvédelmi tisztviselőt megbízhatja, ha Adatkezelő ilyen Munkatársat foglalkoztat valamilyen jogviszony alapján.


3. A SZABÁLYZAT CÉLJA


1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

2. Hivatkozva a 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a
vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.


4. SZABÁLYZAT HATÁLYA


1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. február hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

2. Személyi hatály kiterjed

i. az Adatkezelőre, valamint
ii. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá
iii. azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

3. Hivatkozva a 2. pont ii. és iii. alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül további meghatározásra, magyarázó pontosításra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

i. a számukra elérhető úton keresztül vagy módon – például elektronikus úton, a mindenkori email címeire küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen –

1. ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,
2. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy
3. ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

ii. az Adatkezelő Munkatársai (ha Munkatársat foglalkoztat az Adatkezelő);
iii. az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói;
iv. az Adatkezelő által üzemeltetett elektronikus térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre belépnek, illetve ott tartózkodnak.

4. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre és adatra függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló iratkezelési szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.
 

5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI


1. Jelen fejezet az érintettek személyes és különleges adataival kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről rendelkezik.

2. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.

3. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival a mindenkori email címeire küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén (lásd 2. fejezet) keresztül élhet.

4. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad

a. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
b. az adatkezelés céljáról,
c. az adatkezelés jogalapjáról,
d. az adatkezelés időtartamáról,
e. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
f. adott esetben, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
g. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
h. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
j. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

5. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,

a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

7. Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

8. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

9. A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

10. Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha

a. az adat kezelése jogellenes;
b. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
e. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
f. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
g. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
h. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

11. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

- Magyarázat: Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

12. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az
„elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
c. népegészségügy területét érintő közérdek;
d. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

13. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

14. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

15. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

16. Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha

a. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
b. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
c. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

17. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

18. Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

19. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

20. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

21. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

22. Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

- Egy példa erre: Az érintett a személyes adatainak marketing célú értékesítése (eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult. Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem lehet.

23. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

24. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

25. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

26. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

27. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

28. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

29. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

30. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

31. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


6. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI


1. Jelen Szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

2. A Szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.

a. „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b. „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
c. „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.
d. „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
e. „Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
f. „Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
g. „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
h. „Privacy by design” elve: nagyon tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése, stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.
i. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.


7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

1. Az adatkezelések általános céljai a következők:

a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen

i. az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz;
ii. az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés megkötése és a megkötött szerződés bizonyítása céljából;
iii. az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;
iv. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;
v. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;
vi. a Partner adatainak továbbítása más érintett irányába;

b. érintett és Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
d. visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

2. Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az adatkezelés célját.


8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE


1. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban).

2. Összhangban az egyes adatkezelések céljaival, a 10. fejezetben meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b. ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek;
c. az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
d. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
e. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
f. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
g. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát
– ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy olyan adatkezelések esetében, amely során 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelésére kerül sor ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

2. Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát

a. az önkéntességet,
b. a határozottságot (egyértelműséget) és
c. a tájékozottságot is teljesíti.

3. Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

4. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép, és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.

5. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

6. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

- Egy példa lehet erre: egy személyes adatokat is tartalmazó, bármilyen célú nyilatkozaton, elkülönített helyen és jelölőnégyzettel történő hozzájárulás adása.

7. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

9. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

10. Kötelező adatkezelés esetén, ha az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, akkor az Adatkezelő a szolgáltatást/adatkezelést köteles megtagadni számára.

11. Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és megbízási jogviszony esetén. A törvényi kötelezettségeket, a rögzítendő és átadandó adatokat, valamint a követendő eljárást a jelen Szabályzat és az említett jogszabályok, valamint az adó- és vámhatóság tájékoztatói, hirdetményei tartalmazzák részletesen.

12. Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz tartalma, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma vonatkozásában.

13. Kötelező adatkezelés esetén, ha az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, akkor az Adatkezelő a szolgáltatást/adatkezelést köteles megtagadni számára.

14. Kötelező adatkezelés kapcsán előfordulhatnak olyan dokumentációk, iratok, amelyek személyes adatokat tartalmaznak, és jogszabály meghatározza a formátumot is, amelyben kell ezeket vezetni, és vannak olyan dokumentációk, amelyeket vezetni kötelező, de nincsen formai megkötés.

20. Abban az esetben, ha adatkezelés alapja a jogos érdek, amely alapján adatot kell kiadni az előző pontban meghatározott személy számára, úgy Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez el annak meghatározására, hogy a jogos érdek, vagy az érintett, különösen a gyermek mindenek felett álló érdeke, jogai élveznek-e elsőbbséget, és amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a gyermek jogai, érdekei, fizikai-szellemi-értelmi vagy egyéb képességei, készségei hátrányt, kárt szenvedhetnek el az adatok jogos érdeken alapuló kiszolgáltatása esetén, úgy Adatkezelő, a jelen Szabályzatban meghatározott időben és módon értesíti a jogos érdek alapján adatokat kérelmező személyt az elutasító döntésének ténybeli és jogi okairól, jogorvoslati lehetőségeiről.

15. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban).


9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében

a. meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:
b. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
c. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
d. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
e. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.
f. Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és hozzájárul adatainak adott pozíció 
betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 3 évig kezeli, kivéve ha Adatkezelő ettől eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a c-d. pontok valamelyike bekövetkezik.

2. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

3. Panaszkezelés esetében a kötelező adatkezelés az adatok vonatkozásában a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 év.

4. A következő fejezetben meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy korábban, a törlési kérelem, vagy érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonása esetén a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de maximum 5 munkanapon belül törli azokat az egyes adatkezelési tevékenységeknél és/vagy jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI


10.1 Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

2. A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

3. Általános szabály, hogy

a. egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
b. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.
c. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét
– előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
d. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: mindenkori email címei
e. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

4. Adatkezelő a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a www.humancentrum.hu oldalon megtalálhatóak.

10.2 Egyszeri információkérés1

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:


a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
b. Adatkezelő részére a megadott adatok e-mail-ben jutnak el.
c. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.


7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

10.3 Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés, egyéb, érintett által megadott adat

válaszadás


5. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
b. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

10.4 Ajánlatkérés*

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

2. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*

válaszadás

kiválasztott szolgáltatás megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

szolgáltatás (speciális) részletei/kérdés

ajánlatadáshoz szükséges

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.


5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.
b. Adatkezelő számára a megadott adatok e-mail-ben jutnak el.
c. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

7. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

10.5 Weboldalon keresztül történő jelentkezés*

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül adataik megadásával jelentkezzenek adatbázisába.

2. A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő adatbázisába.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Profil   létrehozása   során           megadott adatok*

azonosítás

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja jelentkezés az Adatkezelő munkatársi adatbázisába, valamint a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot.

7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

10.6 Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon).

2. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik, vagy jelentkezését (önéletrajzát, motivációs levelét, egyéb információkat) kiírt álláspályázat nélkül küldi meg az Adatkezelő számára.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges


5. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon vagy külön álláspályázat nélkül eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton, weboldalon keresztül vagy a weboldalon keresztül történő regisztrációval (lásd külön adatkezelésekként), vagy e-mailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.
b. Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. A közös Adatkezelők (Humán Centrum cégcsoport és megbízói) a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyekkel személyes, vagy valamilyen kép- és hang egyidejű továbbítására alkalmas eszköz segítségével interjút folytat le.
d. A kiválasztás folyamata az interjút megelőzően, vagy azt követően alkalmassági teszt kitöltésével folytatódhat, amelyről az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
e. A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.
f. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 3 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül).
g. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

7. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

8. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 3 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

10.7 Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartásával, hogy megbízó Partnerei tőle munkaerőt kölcsönözzenek.

2. A munkaerő-kölcsönzés jogalapja az érintett munkavállaló előzetes és önkéntes hozzájárulása.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelő a megbízó Partnere számára kikölcsönöz.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához az elengedhetetlen

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra


5. Az adatkezelés célja a munkaerő-kölcsönzés feltételeinek biztosítása és a kapcsolattartás.

6. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek megosztásra a megbízó Partner felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen ésönkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához vagy betöltéséhez feltétlenül szükséges.

7. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban megbízó Partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adatmegosztást. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő és a megbízó Partner az érintett adatait együttesen, közösen kezeli.

8. Az Adatkezelőn túl a közös adatkezelésben részt vevő megbízó Partnerek változnak, ezért ennek tételes megadása a jelen dokumentumban aránytalan nehézséggel járna, ugyanakkor minden egyes adatmegosztást megelőzően az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő megbízó Partnerről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.

9. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Az adatkezelés az álláspályázatra történő jelentkezés során megfogalmazott lépések szerint indul és az Adatkezelő szerződést köt azzal az érintettel, aki a legteljesebb mértékben teljesíti a megbízó Partner által adott, a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeit.
b. A kiválasztás folyamata során, az érintettel történő szerződéskötést megelőzően az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet többek között arról, hogy

a. az érintett mely adatait, milyen célból, milyen jogalappal, mennyi ideig kezeli, azokat ki felé továbbítja, ki az adatfeldolgozója, az érintett milyen jogokkal és hogyan élhet, továbbá arról, hogy
b. ki az Adatkezelő megbízó Partnere, aki felé a munkaerő- kölcsönzés történne, akivel az érintett adatait megosztaná és így létrejönne az együttes, közös adatkezelés, valamint arról, hogy
c. az adatkezelés célja a munkaerő-kölcsönzés, és adatait együttesen, közösen kezeli a megbízó Partnerrel, ha ahhoz az érintett hozzájáruló nyilatkozatban hozzájárul.

c. Amennyiben az érintett nem járul hozzá az együttes, közös adatkezeléshez, úgy Adatkezelő az érintett minden adatát törli az elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszeréből, kivéve, ha érintett külön hozzájáruló nyilatkozatban kérte adatainak további tárolását, kezelését, ismerve a célt és az adatkezelés időtartamát.
d. Amennyiben az érintett hozzájárul az együttes, közös adatkezeléshez, úgy Adatkezelő a megbízó Partnerrel az érintett adatait megosztja, az érintettet kikölcsönzi vagy kiközvetíti.

10. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy abban az esetben, ha érintett és az Adatkezelő szerződést kötnek és érintettet az Adatkezelő megbízó Partnere felé kikölcsönzi, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig azzal, hogy a munkatárs adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.

10.8 Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartásával, hogy megbízó Partnerei felé munkaerőt közvetítsen.

2. A munkaerő közvetítés jogalapja az érintett jelentkező előzetes és önkéntes hozzájárulása.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelő a megbízó Partnere felé kiközvetít.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához az elengedhetetlen

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra


5. Az adatkezelés célja a munkaerő közvetítése, az érintett számára megfelelő munka, pozíció megtalálása, a jelentkező érintettek és a potenciális munkaadók összekapcsolása, valamint a kapcsolattartás.

6. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó Partner felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához vagy betöltéséhez feltétlenül szükséges.

7. Az adattovábbítás címzettjei, a megbízó Partnerek folyamatosan változnak, ezért a Partnerek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna a jelen dokumentumban. Az érintettet a jelentkezésével önkéntesen hozzájárul adatainak továbbításához a megbízó felé, és tisztában van az adatkezelés céljával, várható időtartamával, a továbbítandó adatok köréről.

8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Az adatkezelés az álláspályázatra történő jelentkezés során megfogalmazott lépések szerint indul.
b. A kiválasztás folyamata során az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet többek között arról, hogy
a. az érintett mely adatait, milyen célból, milyen jogalappal, mennyi ideig kezeli, ki az adatfeldolgozója, az érintett milyen jogokkal és hogyan élhet, továbbá arról, hogy
b. ki az Adatkezelő megbízó Partnere, aki felé a munkaerő közvetítés, így az adattovábbítás történne, valamint arról, hogy
c. az adatkezelés célja a munkaerő közvetítés, és adatait kizárólag abban az esetben továbbítja a megbízó Partner felé, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájáruló nyilatkozatban hozzájárul.
c. Amennyiben az érintett hozzájárul az adattovábbításhoz, úgy Adatkezelő a megbízó Partner felé az adatokat továbbítja, az érintettet kiközvetíti.

9. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy abban az esetben, ha érintett és az Adatkezelő szerződést kötnek és érintettet az Adatkezelő megbízó Partnere felé kiközvetíti, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig azzal, hogy a munkatárs adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.

10.9 Érintett szakmai állásinterjújával kapcsolatos adatkezelés*

1. Adatkezelő az előzetes manuálisan történő kiválasztás követően a kiválasztott érintettekkel szakmai állásinterjút folytat le kölcsönösen megfelelő időpontban.

2. Az interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezni kívánnak.

4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett korábban megküldött adatai (lásd korábbi adatkezelések meghatározásait)

azonosítás, kapcsolattartás

megpályázott pozíció

azonosítás

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett – az interjún bizonyított – szakmai kompetenciái

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett – az interjún bizonyított – nyelvtudási szintje

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett felmondási ideje (ha van)

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja: az interjún résztvevő érintettek szakmai kompetenciáinak és így az adott, betöltendő pozícióhoz szükséges adatainak felvétele, valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett időpontot egyeztet az Adatkezelővel az interjúra, amely példálózó felsorolással élve történhet személyesen, telefonon, vagy más hang- (és kép) azonnali továbbítására alkalmas eszközön keresztül.
b. Adatkezelő összhangban az Mt. 10. § 1. bekezdésével, a jelentkező érintettől kizárólag olyan adatot kér, olyan szakmai kompetenciákat mér fel, amely a létesítendő munkaviszony (vagy egyéb jogviszony) létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.
c. Adatkezelő az érintett által megadott adatokat papír alapon és/vagy elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 3 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

10.10 Alkalmassági vizsgálatokkal (tesztekkel) kapcsolatos adatkezelés*

1. Az alkalmassági vizsgálatoknak alapvetően 2 típusa van; munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy ilyet nem ír elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van adott kompetencia vizsgálatára. Adatkezelő az utóbbi körbe eső vizsgálatokat végzi el, például megbízó Partner felkérése alapján, az érintett önkéntes hozzájárulásával, amely történhet a szakmai állásinterjú során, vagy attól eltérő időpontban.

2. Az alkalmassági vizsgálatokkal, tesztekkel kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki önkéntesen hozzájárul adott álláspályázattal kapcsolatos alkalmassági vizsgálatban történő részvételhez.

4. A kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

időpont*

alkalmassági vizsgálat időpontjának meghatározásához szükséges

teszt eredménye

adott pozíció betöltéséhez szükséges

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges szakmai alkalmasság (kompetenciák) felmérése.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő érdekmérlegelési teszt alapján kiválasztja az adott pozíció betöltéséhez kapcsolódó alkalmassági vizsgálatok, tesztek közül azt/azokat, amely/amelyek a leginkább alkalmas/alkalmasak arra, hogy kizárólag a szakmai alkalmasságot vizsgálja/vizsgálják. az Adatkezelő kizárólag olyan tesztet, vagy alkalmassági vizsgálatot hajt végre, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
b. Adatkezelő a teszt/vizsgálat előtt részletesen ismerteti az érintettekkel az alkalmassági vizsgálatok, tesztek elvégzésének módját, lényegét, célját, körülményeit, működését, azt, hogy pontosan hogyan és mit mér, milyen eredményeket érhet el az érintett.
c. Adatkezelő kéri az érintettek kifejezett, előzetes, írásbeli önkéntes hozzájárulását az alkalmassági vizsgálaton, teszten történő részvételhez. Amennyiben ez megtörtént, úgy az Adatkezelő a vizsgálatot a szakmai és etikai szabályokat betartva végrehajtja.
d. Az alkalmassági vizsgálat, teszt eredményeit az Adatkezelő e feladattal megbízott Munkatársa kiértékeli, és az érintettekkel részletesen és teljes körűen megismerteti (írásban átadja, ha azt érintett kéri) egyszerű, hétköznapi nyelvezettel.
e. Az érintett az eredmények ismeretében dönthet úgy, hogy a teszt eredményét és egyéb adatait az Adatkezelő törölje, vagy érintett élhet egyéb jogaival is. Adatkezelő az érintett kérésének megfelelően jár el. A teszt és/vagy alkalmassági vizsgálat eredményét kizárólag az Adatkezelő megfelelő jogosultsággal rendelkező Munkatársa és az érintett ismerhetik meg, vagy ha az érintett az eredményt ismerve hozzájárul annak továbbításához, megosztásához, ismerve a címzettet és a célt, várható adatkezelési időtartamot, akkor az adatmegosztás vagy adattovábbítás címzettje (így Adatkezelő megbízó Partnere) is megismerheti

7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett nem nyer felvételt az Adatkezelőhöz, de hozzájárul adatainak további tárolásához, akkor 3 évig, vagy ha érintett Munkatárssá válik, akkor a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart.

10.11 Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

1. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatait az Adatkezelővel megossza álláspályázatra jelentkezés kapcsán (pl. megváltozott munkaképesség, allergia).

2. Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok átadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egészségi állapotával kapcsolatos adatot kíván megosztani az Adatkezelővel.

4. A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

egészségügyi adat

álláspályázatra    jelentkezés                              során kerül felhasználásra


5. Az adatkezelés célja az álláspályázat feltételeinek ellenőrzése, adott esetben a pozíció feltételeinek módosítása és az érintett számára személyre szabása (pl. egészségi állapotnak megfelelő munkakörülmények létrehozása), és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett egészségügyi adatokat oszthat meg Adatkezelővel a számára elérhető úton, vagy módon.
b. Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja úgy, hogy az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki az Adatkezelő szolgáltatását (pl. munkaerő közvetítés, -kölcsönzés, stb.) az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat.
c. Egészségügyi adatok más adatkezelővel, így megbízó Partnerrel történő megosztása, vagy egészségügyi adatok továbbítása megbízó Partner felé kizárólag az érintett előzetes és írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
d. Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, ha ennél többet ad át az érintett, a nem szükséges adatokat megsemmisíti, törli.
e. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy abban az esetben, ha érintettet az Adatkezelő a megbízó Partnere felé kiközvetíti vagy kikölcsönzi, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart.

10.12 Fejvadászattal kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő megbízó Partnerei által tett megbízások alapján számukra fejvadász szolgáltatást nyújt, amely keretében adatokat gyűjt, rögzít olyan elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásokból, amelyekbe az érintettek kifejezetten munkakeresés céljából, az Adatkezelő által történő adatmegismerés tényének ismeretében adják meg adataikat, kívánva azt, hogy az Adatkezelő velük a kapcsolatot, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása céljából, felvegye. Ugyanakkor Adatkezelő, hogy biztosítsa az érintettek jogait, minden esetben tájékoztatja az érintetteket arról, hogy fejvadászat, és így profilalkotás alanyaivá válnak, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal, például a tiltakozás jogával.

2. A fejvadászattal kapcsolatos adatkezelés jogalapjai:

a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása, amelyet, példálózó felsorolással élve, megad egy adott nyilvántartásba történő adatrögzítést megelőzően, felismerve annak célját (számára megfelelő pozícióval kapcsolatos megkeresés) kockázatait (jelenlegi munkáltatója is megtalálhatja), továbbá azt, hogy az adatokat az Adatkezelő is megismerheti, vagy a hozzájárulást megadja az Adatkezelő weboldalára történő regisztráció során, vagy személyes interjút megelőzően, stb.
b. a GDPR alkalmazását követően a fejvadászattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő üzletszerzési célja (jogos érdeke), ha azt alátámasztani tudja.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatait elérhetővé tette abból a célból, hogy az Adatkezelő számára megfelelő pozíciót ajánlhasson fel.

4. A kezelt adatok forrása és köre:

érintett

érintett által közvetlenül az Adatkezelő számára megadott adatok köre

nyilvános álláskereső nyilvántartások, adatállományok (pl. LinkedIn)

érintett által a nyilvános álláskereső nyilvántartásba, adatállományba történő regisztráció, jelentkezés során megadott adatok

érintett által harmadik személy számára megadott adatok, amelyek Adatkezelő  felé                               történő továbbításához,                                  megosztásához érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult

érintett által a harmadik személy számára megadott adatok, amelyek továbbításához,                              megosztásához hozzájárult


5. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

lakcím

kapcsolattartás, a jelentkező érintett számára megfelelő pozíció kiajánlásához szükséges

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

azon pozíciók nevei, amelyeket az érintettek betölteni szeretnének

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha azt az érintett megadta és a pozíció betöltésének

 

elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt referencia levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt diploma, nyelvvizsga vagy más dokumentum másolata

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

felmondási idő (ha van)

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges


6. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása az Adatkezelő megbízó Partnerének felkérése alapján.

7. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó Partner felé, ha a továbbítás jogalapja tisztázott (pl. az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.

8. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban megbízó Partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adattovábbítást. Az adatkezelés és adattovábbítás ellen az érintett bármikor tiltakozhat az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén.

10. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő megbízó Partnerétől megbízást kap adott pozíció betöltésére.
b. Adatkezelő adatokat gyűjt, rögzít olyan elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásokból, amelyekbe az érintettek kifejezetten munkakeresés céljából, az Adatkezelő által történő adatmegismerés tényének ismeretében adták meg adataikat, kívánva azt, hogy az Adatkezelő velük a kapcsolatot, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása céljából, felvegye.
c. Adatkezelő jelzi a kiválasztott érintettek felé, hogy a fejvadászati szolgáltatás (profilalkotás) alanyaivá váltak, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal.
d. Amennyiben érintett szakmailag alkalmasnak ígérkezik a betöltendő pozícióra, az Adatkezelő interjúra, adott esetben alkalmassági tesztre hívja be, amelyre az időpontegyeztetés során megfogalmazottak kell alkalmazni.
e. A folyamat az álláspályázatra jelentkezés, a hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés, valamint adattovábbítás megbízó Partner felé adatkezelés folyamatával folytatódik és zárul le.

9. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, abban az esetben, ha érintett és megbízó Partnere szerződést kötnek, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.

10.13 Adattovábbítás megbízó Partner felé*

1. Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait továbbítja a megbízó Partnerei felé az alábbi szabályok betartásával.

2. Az adattovábbítás jogalapja alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet Adatkezelő kér az érintettől. Abban az esetben, ha más jogalap alapján kerül továbbításra az adatra, úgy arról az Adatkezelő az érintettet írásban tájékoztatja.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az Adatkezelő továbbítja megbízó Partnere számára.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció

 

betöltésének elbírálásához az elengedhetetlen

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelvismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó Partner felé, ha a továbbítás jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.

6. A 4. pontban meghatározott adatok köre kibővíthető az érintett által tett teszt/alkalmassági vizsgálat eredményének legszűkebb megfogalmazásával, abban az esetben, ha a következő feltételek mindegyike egyszerre teljesül:

a. a teszt kizárólag adott, a pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciát mér fel, és
b. az érintett a teszt eredményét részletesen és teljes körűen megismerte, és
c. az érintett kifejezetten, írásban hozzájárult ahhoz, hogy az eredmény legszűkebb megfogalmazását a megbízó Partner megismerhesse.
Az eredmény legszűkebb megfogalmazása azt jelenti, hogy az érintett jogosult meghatározni azt az adatkört, amelyet Adatkezelő a megbízó Partner felé továbbíthat, és érintett dönthet úgy, hogy van olyan adat, amelyet az Adatkezelő nem továbbíthat a megbízó Partner felé, ebben az esetben a megjelölt kezelt adat körét továbbítani tilos.

7. Az adatkezelés célja a megbízó Partnerrel kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények teljesítésével.

8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, Adatkezelő a hozzájárulást letárolja
(ha más jogalap kerül alkalmazásra, akkor arról megfelelően, teljes körűen tájékoztatja az érintettet).
b. Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a megbízó Partner számára eljuttatja.

9. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

10.14 Kilépő interjúval kapcsolatos adatkezelés

1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként kilépő interjú során, annak segítségével adhatják meg véleményüket az Adatkezelő és/vagy Adatkezelő megbízó Partnerének működéséről, a tapasztaltakról.

2. A kilépő interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel vagy kikölcsönzés/kiközvetítés estén megbízó Partnerrel kötött munkaviszonyt, vagy más, hasonló jellegű jogviszonyt megszüntet, és részt kíván venni az Adatkezelő vagy a megbízó Partner értékelésében a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szöveges értékelés

minőségbiztosítás


5. Az adatkezelés célja a minőség javítása, esetleges panaszok kivizsgálása, esetleges munkajogi jogviták megelőzése, és kapcsolattartás.

6. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását szolgálják.

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Érintett tipikusan az utolsó munkában töltött napon, vagy más alkalommal, önkéntes hozzájárulásával, részt vesz a kilépő interjún, amely alkalom során az Adatkezelő Munkatársa számára feltárhatja véleményét, tapasztalatait az Adatkezelőről vagy a megbízó Partnerről.
b. Adatkezelő az értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben letárolja, és feldolgozza a minőség javítása céljával.
c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

8. Adatkezelő a kilépő interjú során kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintettel nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

9. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

10.15 Hírlevél küldése*

1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

6. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

8. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a mindenkori email címeire küldött lemondási kérelem útján.

10. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Humán Centrum Kft., 1077 Budapest, Wesselényi u.11

11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

12. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

13. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

10.16 Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés*

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatást igénybe vegyék.

2. A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szolgáltatás, tanácsadás részletei*

válaszadás, tanácsadás

tanácsadás során feltárt személyes adatok

válaszadás, tanácsadás

időpont*

azonosítás

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő az érintett számára az előre leegyeztetett időpontban megválaszolja az érintett felmerülő kérdéseit és általános, részletes tanácsadást nyújt az érintett számára adott (szak)területtel kapcsolatban.
b. Adatkezelő, szükség esetén írásbeli tanácsadással egészíti ki a szóbeli tanácsadást.
c. Adatkezelőt a rá vonatkozó jogi és szakmai etikai szabályok alapján titoktartás köti.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

10.17 Weboldalra történő regisztráció*

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

2. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez

szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó

azonosítás/későbbi                                          belépéshez szükséges

profilkészítéshez megadott adatok

azonosítás

A       „hol       hallott        rólunk”          kérdés megválaszolása

statisztika

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

d. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
e. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
f. Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
g. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
h. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

10.18 Bejelentkezés a weboldalon*

1. Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

2. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

4. A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott e-mail cím

azonosítás bejelentkezéshez

jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
a. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
b. Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
c. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
d. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.


7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

10.19 Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés*

1. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

2. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel
– személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szolgáltatás tárgya, tartalma

szerződés tartalmi eleme

díjazás

szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek

szerződés tartalmi eleme

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

5. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
b. Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
c. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
d. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
e. Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
f. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

10.20 Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, továbbá Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg.

2. Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező

3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.

4. A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve

azonosítás

bankszámla száma

azonosítás

közlemény

azonosítás

összeg

azonosítás

5. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.

6. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
b. Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
c. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
d. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
e. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

8. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

10.21 Saját Munkatársak adatainak nyilvántartása*

1. Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

2. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé, így az adatok felvétele, tehát az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

4. Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.

5. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

6. A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező.

7. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

8. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

9. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
b. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
c. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
d. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének,
továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

10. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

11. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

12. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

10.22 Belső képzés során történő adatkezelés*

1. Adatkezelő a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja: jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkakörre előírt oktatás, stb.), vagy az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el.

3. Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa.

4. Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban:

képzés tárgya témája

azonosítás

résztvevő      Munkatársak                     névsora (jelenléti ív)

azonosítás

résztvevő Munkatársak aláírása

azonosítás, későbbi bizonyítás

képzés időpontja

azonosítás

az előadó neve és aláírása

azonosítás

Munkatárs neve

azonosítás

oktatás tárgya

azonosítás

az oktatás időpontja

azonosítás

az előadó neve és aláírása azonosítás

5. Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban:

Munkatárs neve

azonosítás

bizonyítvány, vizsga sorszáma

azonosítás, bizonyítás, állami adó- és vámhatóság történő lejelentés

bizonyítvány, vizsga másolata

bizonyítás, ha azt hatóság megköveteli, egyébként másolatokat az Adatkezelő nem tárol

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

6.    Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomon követése, fejlődésének elősegítése.

7.    Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén:

a.    Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a belső képzésen részt venni köteles.
b.    Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű dokumentumot vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el.
c.    Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek eredményét az Adatkezelő letárolja.

8.    Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban:

a.    Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt, vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja.
b.    Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja.
c.    Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja a dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – másolatot készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének megfelelően köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a dokumentumokról.

9.    Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli.

10.23 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett   közösségi   oldalon              keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett   általi   értékelés,    vagy              más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja


5. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

7. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

8. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

9. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

10. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

11. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

12. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

10.24 Kamerarendszer

1. Az Adatkezelő székhelyén/telephelyén, területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

4. A kezelt adatok köre és célja:

képmás

azonosítás

egyéb személyes adatok

azonosítás

5. Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

6. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, mindenkori telephelyeinek címei szám alatt található iroda.

7. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor
hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

8. Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

10.25 Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés*

1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.

2. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

5. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
b. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
c. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő visszavonásig, törlésig. A hozzájáruló nyilatkozatokat a felvételtől számított 3 évig tárolja az Adatkezelő

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

10.26 Érintettek szállításával kapcsolatos adatkezelés*

1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintettek, így a Munkatársai és az általa kiközvetített érintettek számára, hogy előzetes jelzés alapján, igénybe vegyék személyszállítási szolgáltatását.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki vagy Adatkezelő Munkatársa, vagy Adatkezelő által kiközvetített érintett, és aki adatainak megadásával párhuzamosan előre jelzi, hogy Adatkezelő személyszállítási szolgáltatását kívánja igénybe venni.

3. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

felvétel időpontja*

szállítás megszervezéséhez kerül felhasználásra

felvétel és leszállás címe*

szállításhoz kerül felhasználásra

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

4. Az adatkezelés célja a személyszállítási szolgáltatás teljesítése, az érintettel történő kapcsolattartás.

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi igényét a munkavégzés helyére, vagy a munkavégzés helyéről történő elszállítás vonatkozásában fenti adatainak megadásával együtt.
b. Adatkezelő írásban, előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy a szállítási feladatokat alvállalkozó Partner bevonásával hajtja végre, amely Partnert az érintett számára megnevez, és aki felé az érintett legszükségesebb, fent megadott személyes adatait továbbítani kívánja a szolgáltatás nyújtásához, és kéri az érintett hozzájárulását.
c. Érintett önkéntesen hozzájárul adatainak továbbításához, ismerve a címzettet, a célt, a várható adatkezelési időtartamot.
d. Érintett hozzájáruló nyilatkozatát ad az Adatkezelő letárolja, az adatokat a Partner felé elektronikus úton, titkosított csatornán továbbítja.
e. Adatkezelő Partnere az érintettet az előre meghatározott időpontban és helyszínen felveszi és elszállítja a meghatározott címre.
f. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vagy Partnere vele kapcsolatba lépjen, hogy a pontos helyszínt és időpontot leegyeztessék, vagy a szolgáltatás érdekében egyéb információt kérjen vagy szolgáltasson, vagy őt a szolgáltatás esetleges elmaradásáról tájékoztassa.

6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

10.27 Ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos adatkezelés

1. Az Adatkezelő a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók tájékoztatására, minőségjavítás, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése céljából ügyfélszolgálatot működtet.

2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki ügyfélszolgálaton keresztül kíván az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni, kapcsolatot tartani.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

5. Az adatkezelés célja: az érintetti, felhasználói igények, akár problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése, érintettek kiszolgálása.

6. Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, ennek hiányában 6 hónapig, vagy amennyiben az érintett megállapodást kötött az Adatkezelővel, úgy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

10.28 Panaszkezelés*

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (pl. jelentkező, vagy megbízó Partner kapcsolattartója).

4. A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

5. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
b. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
c. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
d. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
e. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

7. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően, ha az fogyasztóvédelmi panasz. Egyéb esetben az adatokat elévülési időben tárolja.

10.29 Weboldal látogatási adatok

I. Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

II. Cookie-k

3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

a. Feltétlenül szükséges cookie-k

i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

b. Funkcionális cookie-k

i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

c. Célzott cookie-k

i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

d. Harmadik fél által biztosított cookie-k

i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

III. Analitika, Facebook pixel (képpont)

6. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

IV. Facebook remarketing

7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

V. Google Adwords remarketing

8. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

9. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

10. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

11. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

12. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

11.ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK


1. Tevékenységeiből adódóan az Adatkezelő a Partnerei számára adatfeldolgozási tevékenységeket végez, mint adatfeldolgozó. Ebben a relációban a Partner minősül adatkezelőnek.

2. Adatkezelő által végzett adatfeldolgozási tevékenységeket az Adatkezelő és a Partner között létrejött adatfeldolgozási szerződés részletezi, pontosítja

3. Adatkezelő a végzett adatfeldolgozási feladatokat a vonatkozó szerződés előírásai és a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi.

4. Adatkezelő tipikus adatfeldolgozási tevékenységei, azok céljai, a feldolgozott adatok körei és céljai a következők:

a. bérszámfejtési feladatok

i. cél: Partner jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése
ii. feldolgozott adatok körei és céljai

munkavállaló     (érintett)   neve,    szül. hely, ideje, anyja neve

azonosítás/bérszámfejtés

munkával töltött napok száma

bérszámfejtés

munkabér

bérszámfejtés

bérszámfejtést befolyásoló tényezők (betegség, tartós keresőképtelenség, adókedvezmények és mindezek gyakorlati megvalósulásai, stb.)

bérszámfejtés

munkavállaló                                   bérszámfejtéssel kapcsolatos egyéb adatai

bérszámfejtés


5. Adatkezelő az adatfeldolgozásai során kizárólag a számára átadott adatokat kizárólag a Partner, mint adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, saját maga céljából adatkezelést nem végezhet, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

6. Az adatfeldolgozások során feldolgozott adatok köreit a vonatkozó szerződés állapítja meg a szerződő felek (így az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó és a Partner, mint adatkezelő) jogaival és kötelezettségeivel együtt.

7. Az adatfeldolgozás folyamata:

a. A Partner és az Adatkezelő egymással szerződést kötnek az adatfeldolgozási feladat(ok)ra.
b. A Partner papíralapon vagy elektronikus úton juttatja el az adatfeldolgozáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő számára.
c. Az Adatkezelő a szerződésnek és jogszabályoknak megfelelően az adatokat feldolgozza, megteszi a szükséges egyéb lépéseket, példálózó felsorolással élve adatokat továbbít hatóságok (pl. NAV) számára.

8. Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatfeldolgozási szerződés megszűnésével/megszűntetésével párhuzamosan az Adatkezelő visszaadja a Partner számára a feldolgozott adatokat tartalmazó elektronikus vagy papíralapú hordozókat, saját példányait törli, megsemmisíti, kivéve, ha saját joggyakorlása, érdeke, kötelezettségei teljesítése alapján az adatokat például bizonyítás céljából a jövőben felhasználja, vagy felhasználhatja. Ebben az esetben az adatok tárolása abból a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat a Partner érdekében, nevében feldolgozta (kezelte).


12.ADATKEZELŐ ADATTOVÁBBÍTÁSAI

1. Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

2. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

3. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

4. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa.

5. Adatkezelő adatokat jellemzően az adatfeldolgozási tevékenységei kapcsán továbbít, tipikusan hatóság felé. Ilyen esetekben a vonatkozó szerződés és jogszabály meghatározza a továbbítandó adatok körét, amelyről az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a Partnereit (mint érintetteket).


13.ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.

2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

7. Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.

8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat foglalkoztat.

9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
e. az adatokról biztonsági mentés készül.

12. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.


14.AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

a. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
e. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
l. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
m. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
n. az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.
o. ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, így közli

i. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ii. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
iii. az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

15.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az egyes adatkezelések jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira, a változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan intézkedéseket hozhat, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, másrészt a törvényi követelmények és érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. Ennek körében Adatkezelő álnevesítést hajthat végre, ha azt törvény nem zárja ki és az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban van.

2. A személyes adatok álnevesítése csökkentheti az érintettek számára a kockázatokat, valamint segíthet az Adatkezelőnek (és az adatfeldolgozó(i)nak, ha igénybe vesz adatfeldolgozót) abban, hogy az adatvédelmi kötelezettségeiknek megfeleljen(ek). Amennyiben Adatkezelő álnevesítést használ, akkor annak feltételeit külön szabályzatban állapítja meg és teszi közzé. Az ilyen szabályzat a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

3. Az álnevesített személyes adatokat, amelyeket további információ felhasználásával valamely természetes személlyel kapcsolatba lehet hozni, azonosítható természetes személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni.

4. Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szabályzat szerzője az Adatkezelő.

5. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat az Adatkezelő sajátos adatkezelési tevékenységei alapján készült, és nem használható sablonként, mintaként. Minden adatkezelőnek a saját működése szerinti szabályozásra van szüksége.

6. A Szabályzata olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt, tehát az Adatkezelőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó 50.000.- Ft. Szabályzat olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja fel a Szabályzatot. Szerzői jogi jogsértés esetén az Adatkezelő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Kelt: 2018. május 24. nap

képviseletre jogosultak
együttesen Humán Centrum Kft.